Truyện Tragedy
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
Player
16:28 03/12

Player

Kaiji
21:21 27/11

Kaiji